Souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů

1.

Souhlasím s tím, aby společnost EP ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Praha – Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 11002, IČ: 27386643 („EPET“) shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje (tj. jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo bankovního účtu a kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mail apod., dále jen „Osobní Údaje“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („OOÚZ“), a to k následujícím účelům:

  • pro účely přípravy a plnění smlouvy o dodávkách elektrické energie a plynu („Smlouva“) a k souvisejícím úkonům;
  • pro marketingové účely, zejména pro nabízení výrobků a služeb telefonicky či e-mailem, marketingové průzkumy apod.;
  • pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti;
  • pro účely přímého oslovení zákazníka;
  • pro statistické účely.

2.

Osobní Údaje bude EPET zpracovávat manuálně i elektronicky prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím třetích subjektů, které EPET zmocní nebo pověří pro zpracování osobních údajů za splnění podmínek uvedených v OOÚZ a jejichž úplný seznam EPET na žádost neprodleně poskytne. Zaměstnanci EPET i třetí subjekty, které EPET zmocní nebo pověří pro zpracování osobních údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Osobních Údajích, a to i po skončení pracovního poměru, zmocnění nebo pověření.  

3.

Tento souhlas je udělen na období ode dne uzavření smlouvy o dodávkách elektrické energie a plynu s EPET do uplynutí tří (3) let ode dne ukončení této smlouvy, a pro případ, kdy k uzavření smlouvy z jakéhokoliv důvodu nedojde, je tento můj souhlas udělen na období tří (3) let ode dne udělení tohoto souhlasu.  

4.

Jsem informován o právech podle ustanovení § 12 a § 21 OOÚZ, tj. zejména o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu na vysvětlení a právu požadovat odstranění závadného stavu.  

5.

Poskytnutí Osobních Údajů je dobrovolné.  

6.

Prohlašuji, že všechny vyplněné části tohoto formuláře a uvedené údaje jsou přesné a pravdivé.